قالب وبلاگ

تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH
Educational Research تحقیقات آموزشی سنجش و اندازه گیری آموزش تدریس روش تحقیق 
لینک دوستان
لینک های مفید
 پیشگفتار مولفان

فصل اول - تحقیق از دیرباز تا کنون

-انسان و تحقیق

-روش قیاسی

-روش استقرایی

-روش علمی

-مراحل پژوهش علمی

-شناخت و بیان مساله

-ساختن فرضیه

-جمع آوری اطلاعات

-تجزیه و تحلیل داده ها

-استنتاج (تایید یا رد فرضیه)

-فرضیه و نظریه

-ویژگی های پژوهش علمی

-طرح پیشنهادی تحقیق

فصل دوم-متغیرها و اندازه گیری آنها

-مفهوم متغیر

-انواع متغیرها

1)طبقه بندی متغیرها از نظر اندازه گیری

-متغیرهای کیفی

-متغیرهای کمی

2)طبقه بندی متغیرها از نظر امکان دستکاری

-متغیرهای فعال

-متغیرهای ویژگی

3)طبقه بندی متغیرها از نظر نقش آنها در تحقیق

-متغیر مستقل

-متغیر وابسته

-متغیر تعدیل کننده

-متغیر های مداخله گر

-متغیر کنترل

-مراحل اندازه گیری متغیرها

-تعریف متغیر

-تهیه ابزار یا وسائل اندازه گیری

-پیش بینی مقیاس کمی

-مقیاس اسمی

-مقیاس رتبه ای

-مقیاس فاصله ای

-مقیاس نسبتی

فصل سوم-جامعه تحقیق و نمونه گیری

-جامعه ی آماری

-نمونه

-نمونه گیری

الف-نمونه گیری تصادفی ساده

ب-نمونه گیری تصادفی با فواصل منظم یا نظامدار

پ-نمونه گیری تصادفی طبقه ای

ت-نمونه گیری خوشه ای

ث-نمونه گیری غیر تصادفی

-حجم یا اندازه نمونه

-برآورد حجم نمونه

1-برآورد حجم نمونه برای مطالعه ی متغیر های کمی

2-برآورد حجم نمونه در مورد متغیرهای اسمی یا طبقه ای

3-برآورد حجم نمونه برای تحقیق همبستگی

فصل چهارم-انواع تحقیق

-انواع تحقیق از نظر هدف

الف-تحقیق بنیادی

ب-تحقیق کاربردی

پ-اقدام پژوهشی

-انواع تحقیق از نظر کنترل متغیر ها

الف-تحقیق غیر آزمایشی

1-تحقیق علی-مقایسه ای

2-تحقیق همبستگی

ب-تحقیق آزمایشی

-سایر انواع تحقیق

-روش مطالعه مقطعی و طولی در مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی

فصل پنجم-طرح های پژوهشی

-هدف و اصول کلی

-کنترل متغیرهای اضافی(ناخواسته)

-روایی تحقیق

-عواملی که بر روایی تحقیق تاثیر می گذارند

-طرح ها ی آزمایشی و غیر آزمایشی

-طرح های پژوهشی نابسنده

1-طرح پس آزمون یک گروهی

2-طرح پیش آزمون-پس آزمون یک گروهی

3-طرح مقایسه گروه های ایستا

4-طرح پیش آزمون-پس آزمون شبیه سازی شده

5-طرح دو گروهی بدون کنترل

-طرح های پژوهشی اساسی و بسنده-طرح های آزمایشی حقیقی

1-طرح پس آزمون با گروه کنترل(گواه)

2-طرح گروه آزمایشی-گروه گواه:آزمودنی های همتا شده

3-طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل

4-طرح شبیه سازی شده پیش آزمون-پس آزمون با گمارش تصادفی

5-طرح سه گروهی پیش آزمون

6-طرح چهار گروهی پیش آزمون-پس آزمون سالومون

7-طرح های زمانی

-رعایت جنبه های اخلاقی در آزمایش های مربوط به انسان

فصل ششم-ابزارهای اندازه گیری متغیرها و روش های جمع آوری داده ها

-مشاهده

-اصولی که برای افزایش اعتبار و روایی مشاهده ی رفتار باید رعایت شود

-مقیاس درجه بندی رفتار

-اصولی که برای افزایش اعتبار و روایی مقیاس درجه بندی رفتار باید رعایت شود

-انواع مقیاس درجه بندی رفتار

-نمره گذاری مقیاس درجه بندی رفتار

-پرهیز از خطاهای درجه بندی رفتار

-پرسشنامه

-اصولی که برای افزایش اعتبار و روایی پرسشنامه باید رعایت شود

-مصاحبه

-اصولی که برای افزایش اعتبار و روایی مصاحبه باید رعایت شود

-تحلیل محتوا

-مراحل تحلیل محتوا

فصل هفتم-ابزارهای اندازه گیری متغیرها(گروه سنجی،مقیاس ها و آزمون ها)

-گروه سنجی

الف-روش انتخاب بر اساس ملاک

ب-روش استفاده از مقیاس درجه بندی در گروه سنجی

-سنجش نگرش

-مفهوم نگرش

-روش های سنجش نگرش

-آزمون ها و سیاهه های روانی

-تعریف آزمون روانی

-طبقه بندی آزمونها

-آزمون های پیشرفت تحصیلی

-آزمون های استعداد

-سیاهه های رغبت

-مقیاس های شخصیتی

-آزمون های فرافکنی

-ویژگی های اساسی ابزارهای اندازه گیری متغیر ها

-استاندارد بودن

-اعتبار

الف-اعتبار باز آزمایی

ب-اجرای فرم های همتا

پ-اعتبار دونیمه کردن

ت-اعتبار ابزار اندازه گیری به روش آلفای کرانباخ

ث-اعتبار نمره گذاری

-روایی

الف-روایی محتوایی

ب-روایی ملاکی

پ-روایی سازه

-عملی بودن

فصل هشتم-تحقیق زمینه یابی

-تحقیق زمینه یابی یا پیمایشی

-مراحل اجرای تحقیق زمینه یابی

-انواع طرح های زمینه یابی

1-طرح مقطعی

2-طرح نمونه مستقل متوالی

3-تحقیق طولی

-مزیت ها و محدودیت های طرح های زمینه یابی

فصل نهم-تحقیق های کیفی و تاریخی

-تحقیق کیفی

-مراحل انجام دادن تحقیق کیفی

-پیشنهاده تحقیق کیفی

-مطالعه ی موردی

-مطالعات قوم نگاری

-تحقیق تاریخی

-تاریخ و علم

-منابع داده های تاریخی

-انتقاد تاریخی

فصل دهم-تحقیق فرا تحلیلی

-تحقیق فرا تحلیلی- کلیات

-رویکردهای مختلف به تحقیق فرا تحلیلی

-گام های اساسی در روش فرا تحلیلی

-استفاده از روشهای آماری در اجرای فرا تحلیل

-مثال هایی از پژوهش های فرا تحلیلی

فصل یازدهم-تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق

-مقدمه

-شاخص های آماری

-میانگین

-واریانس و انحراف معیار

-ضریب پراکندگی

-نسبت

-ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون

-ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

-آزمون های آماری

الف-آزمون نسبت

-آزمون یک دامنه ای و دو دامنه ای

-آزمون مقایسه ی میانگین دو گروه نمونه

1-آزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل

2-مقایسه میانگین یک گروه واحد در دو آزمایش

-آزمون مجذور خی یا مجذور کای

-آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی

فصل دوازدهم-تدوین گزارش تحقیق

-روش و مراحل تدوین گزارش تحقیق

-الگوی گزارش تحقیق

الف-بخش اول یا پیشگفتار

ب-سازمان اصلی گزارش

ج-بخش منابع

-سبک نگارش گزارش

-ارزشیابی گزارش تحقیق

-سیاهه یا چک لیست ارزشیابی گزارش تحقیق

فصل سیزدهم-دو نمونه از گزارش مراحل اجرای تحقیق

1-نمونه ای از یک تحقیق غیرآزمایشی(تحقیق همبستگی)

2-نمونه ای از یک تحقیق آزمایشی

-فصل چهاردهم-خودآزمایی

بخش نخست:آزمون چند گزینه ای

بخش دوم:آزمون های تشریحی و عملی

کلید پاسخ های آزمون چند گزینه ای

منابع مورد مطالعه

الف-منابع فارسی

ب-منابع خارجی

-فصل پیوست ها

-سطح زیر منحنی نرمال

-جدول اعداد تصادفی

-جدول توزیع t

-جدول توزیع x2

-جدول توزیع F

-اندازه های مبین برای ضریب همبستگی پیرسون

-اندازه های مبین برای ضریب همبستگی اسپیرمن


موضوعات مرتبط: سنجش و ارزشیابی Measurement and Evaluation، مقاله article، پرپوزال پروپوزال پروپزال porposal proposal، سنجش و اندازه گیری Assessment and Measurement، کارگاهها Workshop، تحقیقات آموزشی Educational Research، اقدام پژوهی Action studies / Action research
[ شنبه ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ ] [ 21:25 ] [ مدیر گروه ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

"تحقیقات آموزشی""آموزش و پرورش" kharazmi"یادگیری ""دانش آموز" معلم "روش تدریس"مدیریت آموزشی "نظارت و راهنمایی"مدیریت درس برنامه ریزی ارزشیابی تحقیق پژوهش "یاددهی و یادگیری""گروههای آموزشی" "تکنولوژی آموزشی" معلمان دین مدیریت "برنامه ریزی" اختلالات یادگیری."Education" learning "student" teacher "teaching methods" "Supervision" course management planning exercise research study evaluating "teaching and learning" "educational research" "departments" "educational technology" teachers,learning disabilities.learning disorders
management "planning "Instructor Training
موضوعات وب
امکانات وبدر اين وبلاگ
در كل اينترنت